Silivri Facebook
banner101
 Sev­gi­li okur­la­rım,

12’n­ci Cum­hur­baş­ka­nı dün, mu­ha­le­fe­tin pro­tes­to edip git­me­di­ği ka­çak “Ak Sa­ra­y”­ın­da ilk teb­rik­le­ri ka­bul et­ti.
Bu­gün si­ze, CHP’­nin ça­lış­kan mil­let­ve­kil­le­rin­den Umut Ora­n’ın ver­di­ği bil­gi­ler­le bu “İş­gal Sa­ra­yı­”nı ve 12’n­ci­nin du­dak uçuk­la­tan büt­çe­si­ni an­la­ta­ca­ğım.
Ata­tür­k’­ün hal­ka ba­ğış­la­dı­ğı Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’n­de, hal­kın ver­gi­le­riy­le in­şa edi­len, Umut Ora­n’­ın “İş­gal Sa­ra­yı­” de­di­ği komp­leks için har­ca­nan pa­ra, hal­ka ıs­rar­la açık­lan­mı­yor, ade­ta sır gi­bi sak­la­nı­yor.
Sa­ra­y’­ın 700 mil­yon li­ra­ya iha­le edil­di­ği bi­li­ni­yor. Tür­ki­ye­’de iha­le­ler ne­re­dey­se iki ka­tı öde­nek­le bi­ti­ril­di­ğin­den, as­ga­ri 1 mil­yar li­ra har­can­dı­ğı tah­min edi­li­yor.
“Ör­tü­lü Öde­ne­k” ve Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­den ak­ta­rı­lan pa­ra­la­ra hiç de­ğin­me­den, Ka­çak Sa­ra­y’­ın res­mi iha­le ra­ka­mı olan 700 mil­yon li­ra­ya bi­ti­ril­di­ği var­sa­yıl­dı­ğın­da, her va­tan­da­şın ce­bin­den 9 TL çık­mış olu­yor.
Ama bu da yet­mi­yor. Tü­müy­le bi­ti­ri­le­bil­me­si için her­ke­sin ay­rı­ca 9.2 li­ra da­ha öde­me­si ge­re­ki­yor.

* * * *

Ata­tür­k’­ün ken­di el­le­riy­le ağaç­lan­dır­dı­ğı Ata­türk Or­man Çift­li­ği, “İş­gal Sa­ra­yı­” için ta­lan edi­lir­ken 3 bin ağa­cın ke­sil­di­ği, da­ha son­ra ta­ne­si 2 bin Eu­ro­’ya ge­ti­ri­len it­hal ağaç­la­rın da ku­ru­duk­la­rı öne sü­rü­lü­yor.
İş­gal Sa­ra­yı, ABD Baş­ka­nı Oba­ma’nın ya­şa­dı­ğı “W­hi­te Hou­se-Be­yaz Ev”­in tam 6 ka­tı bü­yük­lük­te.
He­men be­lir­te­yim, 12’ncinin, “Be­ni te­le­fon­la ara­dı­” di­ye mut­lu ol­du­ğu ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma­’nın “Be­yaz Ev”­i 214 ya­şın­da…
AB­D’­nin 2. Baş­ka­nın­dan iti­ba­ren Oba­ma­’ya ka­dar ge­çen sü­re için­de 42 ABD Baş­ka­nı bu­ra­da otur­muş.
Ya­ni 238 yıl­lık bir geç­mi­şe sa­hip olan AB­D‘­de baş­kan­lar, 214 yıl­dır ay­nı bi­na­dan ül­ke­yi ve dün­ya­yı yö­ne­ti­yor­lar.
Bi­zim­ki ise Cum­hu­ri­ye­t’­in 91. yı­lın­da Çan­ka­ya­’dan, Cum­hu­ri­ye­t’­in di­ki­li ağaç­la­rı­nı yok ede­rek 1 mil­yar li­ra­ya yap­tır­dı­ğı “İş­gal Sa­ra­yı­”na ge­çi­yor!..

* * * *

AB­D’­de Baş­kan Oba­ma, Be­yaz Ev’­in pen­ce­re­sin­den, 50 met­re öte­de ken­di­si­ni pro­tes­to eden­le­ri gö­re­bi­li­yor.
Biz­de ise 12’n­ci, ko­ru­ma or­du­la­rı­nın ya­nı sı­ra, ken­di­si­ni hal­kın­dan uzak tu­ta­cak ye­ni Ber­lin Du­var­la­rı in­şa et­ti­ri­yor.
Bı­ra­kın pro­tes­to­la­rı si­ne­ye çek­me­yi, ba­zen par­ti­si­ne oy ver­me­yen hal­kı­nı gör­me­ye bi­le ta­ham­mül ede­mi­yor! Hit­le­r’­in her tür­lü tak­ti­ği­ni uy­gu­la­dı­ğı yet­mi­yor­muş gi­bi, “ma­kul şüp­he­”yi ge­rek­çe gös­te­re­rek, tüm mu­ha­lif­le­ri­nin içe­ri atıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me­le­ri yap­mak­tan çe­kin­mi­yor.

* * * *

Di­ğer sa­ray­la­ra ge­lir­sek,
Rol mo­de­li Pu­ti­n’­in Krem­lin Sa­ra­yı, 12’n­ci­nin “İş­gal Sa­ra­yı­”nın ya­nın­da müş­te­mi­la­tı an­dı­rı­yor! Zi­ra ka­çak Sa­ray, Krem­li­n’­in 12 ka­tı bü­yük­lük­te!
Fran­sa Dev­let Baş­ka­nı Hol­lan­de­’ın Ely­se­e Sa­ra­yı ise ade­ta bah­çı­van ku­lü­be­si gi­bi ka­lı­yor.
Çün­kü 292 yıl­lık köh­ne­miş (!) Ely­see Sa­ra­yı­’nın “İş­gal Sa­ra­yı­”nın ya­nın­da la­fı­nın bi­le edil­me­me­si ge­re­ki­yor. Zi­ra Ka­çak Sa­ray, on­dan 27 kat da­ha bü­yük!
Uz­man­lar Ka­çak Sa­ra­y’­a har­ca­nan pa­ray­la 350 ya­tak ka­pa­si­te­li ve tam te­şek­kül­lü 14 has­ta­ne ya­pı­la­bi­le­ce­ği gö­rü­şün­de.

* * * *

Du­run da­ha bit­me­di.
Bi­li­yor­su­nuz 12’n­ci ken­di­ne bir de uçan sa­ray yap­tır­dı. Yıl­lar­ca sü­ren iç de­ko­ras­yo­nuy­la bir­lik­te TC-TUR uça­ğı­nın yak­la­şık 500 mil­yon do­la­ra mal ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
Özet­le “İş­gal Sa­ra­yı­”, 12’n­ci­nin büt­çe­si ve uçan sa­ray için her va­tan­daş ce­bin­den 20’şer TL öde­miş bu­lu­nu­yor.

* * * *

Ya­zı­mı­zı bü­yük şa­ir Tev­fik Fik­re­t’­in san­ki bu­gün­ler için yaz­dı­ğı “Yağ­ma Sof­ra­sı­”n­dan bir alın­tıy­la bi­ti­re­lim:
“E­fen­di­ler pek aç­sı­nız, bu çeh­re­niz­den bel­li­dir, yi­yin, ye­mez­se­niz bu­gün, ya­rın ka­lır mı kim bi­lir?
…Do­yun­ca, tık­sı­rın­ca, çat­la­yın­ca­ya ka­dar yi­yin!..”

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol