Silivri Facebook
banner88

İTİRAZLAR 21 MADDEDE İBB'DE...

IŞIKLAR; “5000’LİK PLANA İTİRAZLARIMIZI İBB’YE İLETTİK”

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, askı süresi tamamlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki itirazların Büyükşehir’e iletildiğini açıklayarak, planın acil ve ivedi olarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili itirazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletildiğini açıklayan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar şu açıklamalarda bulundu; “Silivri merkez planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 12.10.2012 tarihinde onaylandıktan sonra, 11 Ocak 2013 tarihinde askıya çıktı. Askı süresi 11 Şubat tarihi itibariyle son bulmuştur. Planlar bir kentin anayasasıdır, herkesçe kabul görülür niteliktedir. Anayasa kadar değerlidir. Bir şehrin planının olmaması kargaşaya, çarpık kentleşmeye, o yerin gelişememesine neden olur. Bu sonuçlara katlanmaktansa, en kötü plan plansızlıktan iyidir.

Bir aylık itiraz süresinde halkımız, planın mülkiyet haklarını yeterince koruma altına almadığına tepki gösterdiler. İmar transferi, kıyı çizgisinde kalan konutlar ve merkezde bulunan yapı stokunun korunması konusunda şikâyetlerin toplandığını gördük. Hiç kimse planın gereksizliğinden şikâyetçi değil, tam aksine planlı bir Silivri’ye, rantı adilce dağıtan bir plan anlayışına Silivri halkının ihtiyacı var. Yıllarca plansızlıktan dolayı değer kayıpları oldu, birçok arazi yok pahasının altında satışa çıkarıldı. Planın bu anlamda çok acil ve ivedi olarak yeniden düzenlenerek geçmesini bekliyoruz.

Bir ay içerisinde altı ayrı toplantı yaparak hemşerilerimizi plan hakkında bilgilendirdik. Silivri Belediyesi’nin teknik ekibi ve Silivrili mimar, mühendislerden oluşan teknik heyetle de toplantılar yaparak hem halkımızın itiraz ve taleplerini hem de teknik kadronun görüş ve önerilerini dinleyerek ortak itirazımızı oluşturduk. Hemşerilerimizin dilekçeleriyle birlikte kendi itirazlarımızı Büyükşehir’e ilettik. Silivri’nin gelişmesi, önünün açılması ve sağlıklı bir kentleşme için herkesçe kabul gören bir plana ihtiyacımız var. İtirazlarımızın değerlendirileceğine inanıyorum.”

 

1/5000’lik plana itiraz edilen başlıklar;

 

1-   Silivri Merkezde yapı yoğunluğu düşürülmüştür. Meri uygulama İmar Planında blok olarak verilen inşaat emsalleri azaltılmış, Nazım imar planında bu bölgede verilen 1,5 emsal ile çoğu yapılaşmış olan ilçe merkezindeki az sayıda boş arsanın çevresindeki yapıların yarısı kadar dahi inşaat yapamayacağı, bir yandan hakkaniyetsiz bir plan kararı getirildiği duygusu oluştururken diğer yandan çoğu, meri uygulama imar planı şartlarına göre yapılaşmış sokak ve caddelerde yeni plan şartlarına göre bitişiğindeki ve/veya yakın çevresindeki yapılar ile uyumsuz yapıların yapılmasına ve görsel bütünlüğün bozulmasına neden olacaktır.

 

 2- Silivri Merkezde 30 yıl önce meri Uygulama İmar Planı şartlarına göre 5-7 kat olarak yapılmış ancak bugünkü deprem yönetmeliği şartlarına uymayan yapılar mevcut olup bölgedeki inşaat emsallerinin düşürülmesi bu yapıların yenilenmesine veya güçlendirilmesine imkan vermemektedir. Bu duruma uygun plan notu eklenmelidir.

 

3- Marmara Denizine paralel olarak planlanan park alanındaki mülklere uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla İnşaat hakkı transfer uygulaması getirilmiştir. Ancak transfer yapılmasını teşvik amacıyla transfer eden parsel adına da transfer ettiği alan ile orantılı olarak bir inşaat emsali artışı getirilmesi uygun olacaktır.

 

4- Transfer edilecek alanlardaki taşınmazlara Meri planındaki fonksiyonuna bağlı olarak inşaat emsali belirlenmiş olup Meri planda donatı alanı olarak planladığı halde bugüne dek kamulaştırılmamış parsellere KAKS: 0.60 üzerinden inşaat emsali ile transfer hakkı tanınması bu parselleri uzun yıllardır kamulaştırılmaması yanında bir kez daha mağdur etmektedir.

 

5- Transfer edilecek parsellere verilecek inşaat emsallerinin tespitinde Meri Uygulama İmar Planı kararına atıfta bulunulmaktadır. Oysaki Nazım İmar planına uygun olarak planlama alanına yeni bir Uygulama İmar Planı yapılacak olup eski plan kararlarına bağlı emsal oranı belirlenmesi doğru olmayacaktır.

 

6- Transfere konu olacak parsellerin imar hakkı uygulama görmemiş parsellerin %60, uygulama görmüş parsellerin ise, parsel alanının, sahil şeridinde kalan parseller için KAKS:1.00 üzerinden, diğer Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarında kalan parseller için ise, KAKS;0.50 olarak hesaplanmalıdır. Ayrıca planlama alanı içindeki tüm fonksiyon alanları (İlçe Merkezi hariç), plan ile verilen inşaat emsalinin 2 katını geçmemek şartı ile transfer alabilmelidir.

 

7- Nazım İmar Planı ile Uygulama imar planı kayıtlarından olan yapı yüksekliği, kat adeti, inşaat emsali, parsel büyüklükleri gibi birçok yapılaşma şartları getirilmektedir. Bu plan kararları 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı yapımında plan notları ile net olarak belirlenmelidir.

 

8- Planda K1,K2,K3 olarak tanımlanan alanlara değişik şartlara bağlı olarak 2 ile 8 kat arasında farklı yükseklikte yapı yapılmasına imkân tanınmış olup hem bahçe mesafeleri, parsel büyüklükleri hem de görsel bütünlük açısından olumsuzluklar yaratılacaktır. Bu nedenle bu alanlarda bulunan parsellerde 18. madde uygulaması yapılması ve / veya transfer alanı alması halinde kat âdeti 4-6 kat aralığında tutulmalı veya kat âdeti yapı yüksekliği ve parsel büyüklüklerine ilişkin kısıtlamalar getirilmemelidir. 1000 m2’yi tamamlayan her lejanttaki parsele transfer hakkı verilmelidir.

 

9- Transfer edilecek alanlardaki parsellere verilecek inşaat hakkının belirlenmesin de parsellerin uygulamadan önceki miktarlarına ve 18.madde uygulaması görüp görmediği, meri planındaki durumuna bağlı şartlar getirilmesi bunların tespit ve uygulamasında karışıklıklar ve zorluklar getirilecektir.

 

10- B1 olarak tanımlanan konut alanlarında parsel büyüklüklerine bağlı olarak emsaller değişmektedir. Oysaki emsal artışları mevcut küçük parsellerin tevhid edilmesi şartına bağlanmalıdır.

 

11- 1546/1 parselde Tapu +Kadastro binası, 1546/2 parselde ise PTT Binası yapılmaktadır. Nazım imar planında park alanı önerilmiştir. Bu parselin hemen kuzeyindeki otopark alanı da idari tesis planı olarak planlanmıştır. Bu durum uygulamada güçlük oluşturacaktır.

 

12- Alipaşa Kavşağı ile Tem bağlantı yolu kavşağı arasındaki 20 metre genişliğindeki yan yol ile Boğluca Deresi ile mevcut terminal arasındaki 20 metre genişliğindeki yan yolların gerçekleştirilmesi mevcut binalara isabet ettiğinden, tarihi köprü üstünden planlandığından ve bu alanda (Sanatkârlar Caddesi) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün farklı uygulama projesi bulunduğundan yeniden değerlendirilmelidir.

 

13- Silivri Alibey Mahallesi 139 ada 3 parsel Dini tesis alanı olarak planlanmıştır. Yerleşim merkezindeki yapı yoğunluğu dikkate alınarak bu alanda özellikle araç yoğunluğu ve otopark ihtiyacı yaratacak fonksiyonlar getirilmemeli bu alanlar yol, meydan, yeşil alan ve otopark olarak değerlendirilmelidir.

 

14- İlçe Merkezi ile sahil kesimi, liman ve balıkçı barınakları arasındaki ulaşım ilişkilerinin sürdürülebilir bir şekilde kurgulanmadığı görülmektedir.

 

15-Silivri Piri Mehmet Paşa 15 ada ile Alibey Mahallesi 142 ada arasında 15 metre genişliğinde planlanan imar yolunu bu alanda çok sayıda son yıllarda yapılmış 5 katlı yapılar bulunduğundan gerçekleştirilmesinde güçlükler yaşanacaktır.

 

16- 47 ada içerisindeki mevcut 13 parsel ve 13 bloktan oluşan yapılar şehir merkezi dokusu içerisinde kaldığından yeşil alandan çıkarılarak yeniden yapılanma hakkı verilmesi uygun olacaktır.

 

17- Mülkiyeti Belediyemize ait 17 ada 10 parseldeki otopark alanının parselin tamamına işlenmesi, katlı yeraltı otoparkı notunun eklenmesi, parselin güney kısmında tescilli olan eski Belediye Binasının işlenmesi.

 

18- Altınorak Mevkiindeki Çamurlu Derenin D-100 Karayolu güneyi kısmındaki 60 metrelik dere koruma bandı batısındaki yeşil alan olarak TR Alanına Alınan bölge Dere Islahı ile birlikte ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu bölgede mevcut olan yapılaşmış parsellerin korunması uygun olacaktır.

 

19- 1000 m2’nin üzerindeki tüm parsellerde Yönetmelikte belirlenen miktar ve şekillerde otopark alanı ayrılması zorunludur. Bu nedenle arsanın % 20’si kadar alanın Otopark ve Yeşil Alan olarak ayrılmasını zorunlu tutan plan notu gerekli değildir.

 

20- Sinekli Kavşağı altındaki 20 m. yol mevcut binalara isabet etmekte olup, 15 metreye indirilmesi uygun olacaktır.

 

21- Konut Alanlarında planlanmış olan alanlarda minimum parsel şartı 300 m2 olarak belirlenmiştir. Oysaki konut alanları içinde çok sayıda 300 m2 den küçük parsel bulunmaktadır. Bu alanların meskûn alanlarda olduğu dikkate alınarak minimum parsel sınırlamasının kaldırılması uygun olacaktır. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol